ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ | Պատրաստի աշխատանքներ | ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ
 
Չորեքշաբթի, 28.09.2022, 09:37
Ողջույն Հյուր | RSS
Գլխավոր Մենյու
Ցանկը ըստ առարկաների
մաթեմատիկա [2]
Կիրառական մաթեմատիկա [1]
ֆիզիկա [4]
կիռարական ֆիզիկա
Մեխանիկա [0]
Քիմիա [6]
Կենսաբանություն [8]
Կենսաքիմիա Կենսաֆիզիկա
Աշխարհագրություն [37]
Օդերևութաբանություն [1]
Բնապահպանություն(էկոլոգիա) [97]
Փիլիսոփայություն [25]
Քաղաքագիտություն [42]
Սոցոլոգիա [24]
Հոգեբանություն [120]
Պատմություն [189]
Արվեստ, մշակույթ [30]
Իրավագիտություն, իրավունք [342]
Միջազգային հարաբերություններ [34]
Լրագրություն [15]
Բանասիրություն [10]
Կրոն [15]
Հայոց լեզու և գրականություն [72]
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա [3]
Էներգետիկա [3]
Էլեկտրատեխնիկա [1]
Տրանսպորտ [4]
Ռադիոտեխնիկա և կապ [7]
Կիբեռնետիկա [4]
համակարգիչ, ինտերնետ , ինֆորմ. [37]
Ընդերքաբանություն և մետալուրգիա [3]
Նյութագիտություն [0]
Արդյունաբերություն [2]
Ճարտարապետություն [1]
Շինարարական տեխնոլոգիա [3]
Քաղաքացիական շինարարություն [0]
Հիդրոշինարարություն [0]
Տրանսպորտային շինարարություն [1]
Տեսական տնտեսագիտություն [22]
1.Տնտեսագիտություն [169]
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
2.Տնտեսագիտություն [3]
ստանդարտացում և սերտեֆիկացում
3.Տնտեսագիտություն [24]
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
4.Տնտեսագիտություն [60]
Բանկեր և Բանկային գործ: Ֆինանսներ,վարկ,հարկեր
5.Տնտեսագիտություն [12]
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
6.Տնտեսագիտություն [8]
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
7.Տնտեսագիտություն [23]
Ազգային տնտեսագիտություն
8.Տնտեսագիտություն [29]
Կառավարում: հանրային կառավարում: Մենեջմենտ
9.Տնտեսագիտություն [11]
Առևտուր(կոմերցիա)
10.Տնտեսագիտություն [44]
Շուկայաբանություն(Մարքեթինգ)
11.Տնտեսագիտություն [21]
Ապրանքագիտություն
12.Տնտեսագիտություն [12]
Վիճակագրություն
13Տնտեսագիտություն [3]
Ապահովագրական գործ
14.Տնտեսագիտություն [16]
Առժեթղթերի շուկայի վերլուծություն կառավարում
15.Տնտեսագիտություն [19]
Բիզնես պլան: Բիզնեսի կառավարում
Մանկավարժություն [157]
Երաժշտություն [4]
Գծագրություն [0]
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ [10]
Գյուղատնտեսություն [10]
Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքեր [0]
Բույսերի պաշպանություն [11]
Անասնաբուծություն [1]
Անասնաբուժություն [0]
Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա [0]
Կենսագործունեություն անվտանգություն [5]
Ապահովագրություն [13]
Ապահովագրություն
Արտակարգ իրավիճակներ [10]
Արտակարգ իրավիճակներ
Ձեռնարկատիրություններ [4]
Ձեռնարկատիրություններ
Ատամնաբուժություն [2]
Ատամնաբուժություն
Տրամաբանություն [1]
Մեքենաշինական [2]
Աստղագիտություն [1]
Անգլերեն լեզու [8]
Բժշկական [3]
Դպրոցական շարադրություններ [1]
Դպրոցական շարադրություններ
Փոքր Չաթ
Հարցում
Գնահատեք կայքը
Պատասխաների քանակ: 15791


Page Rank

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ » 2009 » Հոկտեմբեր » 4 » Կրթության ղեկավարում և կառավարում:Դիպլոմային աշխատանք
Կրթության ղեկավարում և կառավարում:Դիպլոմային աշխատանք
21:21

Ներածություն

Գլուխ1. Կրթության ղեկավարում և կառավարում    

1. Ղեկավարման և կառավարման իմաստային տարբերությունները

2. Ղեկավարման անհրաժեշտ որակները

3. Ղեկավարման ոճերն ու սկզբունքները

4. Դպրոցի կառավարման օրինաչափությունները, սկզբունքները և մեթոդները 

4. Դպրոցի կառավարման գործառույթները

Գլուխ 2. Մանկավարժական կոլեկտիվի աշխատանքի կազմակերպումն ու ղեկավարումը        

1. Մանկավարժական կոլեկտիվի աշխատանքի կազմակերպումը

2. Մանկավարժական կոլեկտիվի տեղն ու դիրքը դպրոցի

    կառավարման համակարգում

3. Մանկավարժական կոլեկտիվի ղեկավարման սոցիալհոեբանական  

    տեսանկյունները

Գլուխ 3. Աշակերտական կոլեկտիվի աշխատանքի կազմակերպումն ու ղեկավարումը  

1.  Դպրոցը որպես սոցիալական ինստիտուտ

2. Ժամանակակից դպրոցի նպատակները

3. Դաստիարակության ձևերը և աշակերտական կոլեկտիվ

4. Աշակերտական կոլեկտիվի մանկավարժական ղեկավարումը

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

 

Գրականության ցանկ

 

1.         È. Ï. Ïîäëàñûé Ïåäîãîãèêà 100 âîïðîñîâ – 100 îòâåòîâ. Ì. 2004.

2.         Ë. Ì. Ôðèäìàí Ïñèõîëîãèÿ â ñîâðåìåííîé øêîëå. Ì. 2001.

3.         Ýíäðþ Äóáðèí Óñïåøíûé ðóêîâîäèòåëü. Ì. 2004.

4.         ßðîñëàâ Ïîäîëÿê. Ïñèõîëîãèÿ  óïðàâëåíèÿ, òåîðèÿ è ïðàêòèêà  ìåíåäæìåíòà. Õàðüêîâ 2004.

5.         À. Ñ. ÊÎâàëü÷óê Îñíîâû èìèäæåëîãèè è äåëîâîãî îáùåíèÿ. Ðîñòîâ – íà- Äîíó. 2003.

6.         Â. À. Ðîçàíîâà Ïñèõîëîãèÿ óïðàâëåíèÿ. Ì. 2003.

7.         Âîïðîñû øêîëîâåäåíèÿ / Ïîä ðåä. Ì. Êîíäàêîâà . Ì. 1982.

8.         Êðè÷åâñêèé Óïðàâëåíèå øêîëüíûì  êîëëåêòèâîì. Ë. 1985.

9.         Âíóòðèøêîëüíîå óïðàâëåíèå. Âîïðèñû òåîðèè è ïðàêòèêè. Ý Ïîä. ðåä. Ò. È. Øàìîâîé. Ì. 1991.

10.       Ðåáóñ Á. Ì. Ïñèõîëîãè÷åñêèå îñíîâû óïðàâëåíèÿ øêîëîé. Ñòàâðîïîë 1990.

11.       Ìàêñèìîâà Å. Ê. Äèðåêòîð øêîëû è ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ. Êàëèíèí 1979.

12.       Çàõàðîâ Ì. Ã. Îðãàíèçàöèÿ  òðóäà äèðåêòîðà øêîëû Ì. 1971.

13.       Âàñèëüåâ È. À. Ìàãîëèä – Ýìèíîâ Ì. Ø. Ìîòîâàöèÿ è êîíòðîëü çà äåéñòâèåé Ì. Èçä., ÌÃÓ 1991.

14.       Ðîçàíîâà Â. À. Ïñèõîëîãèÿ ðåøåíèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ çàäà÷. Ì. 1989.15.     Դ. 15. Գազազյան. Դպրոցի աշխատանքի պլանավորման սկզբունքները , Ե. 1961

16.      Ս. Ա. Մովսիսյան Դպրոցի կառավարման հիմունքները, Ե. 1988

17.      Ե. Ի. Պերովսկի  Դպրոցի դիրեկտորի աշխատանքի կազմակերպումը, Ե. 1949

18.      Տարիքային և  մանկավարժական  հոգեբանություն Պետրովսկու խմբագրությամբ, Ե. 1977

19.      Հոգեբանության Ա. Գ. Կովալյովի, Ա. Ա. Ստեպանովի, Ս. Ն. Շաբալինի խմբագրությամբ, Ե. 1970

20.      Դպրոցի գիտական ղեկավարման հիմունքները , Ե. 1988

21.      Մեյբել Լի Քուբեր Ս. Էջմիածին, 1995

22.      Վ. Մ. Եդիգարյան Գործունեության հոգեբանություն, Ե. 1996

23.      Կրթությունը և գիտությունը Արցախում

24.      Մանկավարժական միտք Ե. Զանգակ 2001 N 2
Հոդվածների Խումբ: Հոգեբանություն | Դիտումներ: 3839 | Ավելացրել է: root
Աշխատանքը անդամավճարով է:
Եթե հետաքրքրեց աշխատանքը,  ապա այն կարող եք ձեռք բերել շատ մատչելի գնով պարզապես զանգահարեք
բջջ.     093 75 72 21 

կամ  ուղարկեք հաղորդագրություն մեզ:

Ուշադրություն »

հաղորդագրություն գրելու ժամանակ պարտադիր լրացրեք սյունակները:

Անուն:      Պարտադիր է

Հեռախոս:         Պարտադիր է

Email:                   Ցանկալի է
Հաղորդագրության պատասխանը կստանաք ձեր Email հասցեին:

(Նորույթ)Կիրառական մեխանիկայի, ճարտարագիտական համակարգչային գրաֆիկայի, մաթեմատիկայի ՀՊՃՀ-ի հաշվեգրաֆիկական աշխատանքների կատարում:


Ավելացնել Մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ ]
ՄՈՒՏՔ
Լոգին:
Գաղտնագիր:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
«  Հոկտեմբեր 2009  »
Երկ.Երք.Չրք.Հնգ.ՈւրբՇբթ.Կիր.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Որոնում
ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ

Օնլայն Մասնակիցներ 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0

Copyright Ուսում.org © 2022