ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ | Պատրաստի աշխատանքներ | ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ
 
Շաբաթ, 20.07.2019, 09:14
Ողջույն Հյուր | RSS
Գլխավոր Մենյու
Ցանկը ըստ առարկաների
մաթեմատիկա [2]
Կիրառական մաթեմատիկա [1]
ֆիզիկա [4]
կիռարական ֆիզիկա
Մեխանիկա [0]
Քիմիա [6]
Կենսաբանություն [7]
Կենսաքիմիա Կենսաֆիզիկա
Աշխարհագրություն [37]
Օդերևութաբանություն [1]
Բնապահպանություն(էկոլոգիա) [97]
Փիլիսոփայություն [25]
Քաղաքագիտություն [42]
Սոցոլոգիա [24]
Հոգեբանություն [120]
Պատմություն [189]
Արվեստ, մշակույթ [30]
Իրավագիտություն, իրավունք [342]
Միջազգային հարաբերություններ [34]
Լրագրություն [15]
Բանասիրություն [10]
Կրոն [15]
Հայոց լեզու և գրականություն [72]
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա [3]
Էներգետիկա [3]
Էլեկտրատեխնիկա [1]
Տրանսպորտ [4]
Ռադիոտեխնիկա և կապ [7]
Կիբեռնետիկա [4]
համակարգիչ, ինտերնետ , ինֆորմ. [37]
Ընդերքաբանություն և մետալուրգիա [3]
Նյութագիտություն [0]
Արդյունաբերություն [2]
Ճարտարապետություն [1]
Շինարարական տեխնոլոգիա [3]
Քաղաքացիական շինարարություն [0]
Հիդրոշինարարություն [0]
Տրանսպորտային շինարարություն [1]
Տեսական տնտեսագիտություն [22]
1.Տնտեսագիտություն [169]
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
2.Տնտեսագիտություն [3]
ստանդարտացում և սերտեֆիկացում
3.Տնտեսագիտություն [24]
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
4.Տնտեսագիտություն [60]
Բանկեր և Բանկային գործ: Ֆինանսներ,վարկ,հարկեր
5.Տնտեսագիտություն [12]
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
6.Տնտեսագիտություն [8]
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
7.Տնտեսագիտություն [23]
Ազգային տնտեսագիտություն
8.Տնտեսագիտություն [29]
Կառավարում: հանրային կառավարում: Մենեջմենտ
9.Տնտեսագիտություն [11]
Առևտուր(կոմերցիա)
10.Տնտեսագիտություն [44]
Շուկայաբանություն(Մարքեթինգ)
11.Տնտեսագիտություն [21]
Ապրանքագիտություն
12.Տնտեսագիտություն [12]
Վիճակագրություն
13Տնտեսագիտություն [3]
Ապահովագրական գործ
14.Տնտեսագիտություն [16]
Առժեթղթերի շուկայի վերլուծություն կառավարում
15.Տնտեսագիտություն [19]
Բիզնես պլան: Բիզնեսի կառավարում
Մանկավարժություն [156]
Երաժշտություն [4]
Գծագրություն [0]
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ [10]
Գյուղատնտեսություն [10]
Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքեր [0]
Բույսերի պաշպանություն [11]
Անասնաբուծություն [1]
Անասնաբուժություն [0]
Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա [0]
Կենսագործունեություն անվտանգություն [5]
Ապահովագրություն [13]
Ապահովագրություն
Արտակարգ իրավիճակներ [10]
Արտակարգ իրավիճակներ
Ձեռնարկատիրություններ [4]
Ձեռնարկատիրություններ
Ատամնաբուժություն [2]
Ատամնաբուժություն
Տրամաբանություն [1]
Մեքենաշինական [2]
Աստղագիտություն [1]
Անգլերեն լեզու [8]
Բժշկական [3]
Դպրոցական շարադրություններ [1]
Դպրոցական շարադրություններ
Փոքր Չաթ
Հարցում
Գնահատեք կայքը
Պատասխաների քանակ: 13666


Page Rank

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ » 2011 » Դեկտեմբեր » 27 » Կազմակերպության ծախսերի կառավարման համակարգում փոփոխուն ծախսումների վերլուծությունը: Դիպլոմային աշխատանք: 63 էջ:
Կազմակերպության ծախսերի կառավարման համակարգում փոփոխուն ծախսումների վերլուծությունը: Դիպլոմային աշխատանք: 63 էջ:
01:36
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ


 Ներածություն    ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
Գլուխ 1. Ծախսերի եւ ծախսումների էությունը, տնտեսական բովանդակությունը
1.1    Ծախսերի վերլուծության նշանակությունը, խնդիրները, մեթոդները եւ տեղեկատվական աղբյուրները  ---------------------------------------------------------------------------------------------------6
1.2    Ծախսերի կազմը եւ  դասակարգումն ըստ տարբեր հատկանիշների -------------------------------10
1.3    Ծախսումների եւ  ինքնարժեքի տնտեսական բովանդակությունը եւ արտացոլումը հաշվապահական հաշվառման մեջ -----------------------------------------------------------------------20

Գլուխ 2. Ծախսումների փոփոխության վերլուծությունը
2.1    Փոփոխուն եւ հաստատուն ծախսումների փոփոխության վերլուծությունը կախված իրացման ծավալից  ------------------------------------------------------------------------------------------------------29
2.2    Փոփոխուն ծախսումների վերլուծությունը մեկ արտադրատեսակի օրինակով -------------------- 35
2.3    Փոփոխուն ծախսումների վերլուծությունը □Ծախսումներ-Ծավալ-Շահույթ□ համակարգի միջոցով ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41

Գլուխ 3. Փոփոխուն ծախսումների վերլուծության հեռանկարները Երեւանի ՌՏԻԳ ԲԲԸ-ում
3.1  Ընկերության ֆինանսական վիճակի գնահատումը ------------------------------------------------------ 47
3.2     Փոփոխուն ծախսումների գծով չբացահայտված ռեզերվների վերլուծությունը ------------------- 51

Եզրակացություններ եւ առաջարկություններ ------------------------------------------------------------------- 55
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1.    ,, Анализ хозяйственной деятельности в  промышленности,, Под. ред. В.И.Стражева, Минск, В.Ш., 1996г.
2.    Առաքելյան Կ. Ա. □Տնտեսական գործունեության վերլուծության հիմունքներ□ ուսումնական ձեռնարկ, Երևան □Զանգակ□ 2005թ.
3.    Բադանյան Լ.Հ., Աբգարյան Կ.Հ., Սալնազարյան Ա.Բ., Ալավերդյան Յու.Դ., Մաթևոսյան Ա.Վ., Միքայելյան Կ.Ա.,□Ֆինանսներ և վարկ□ ուսումնական ձեռնարկ, Երևան □Զանգակ□ 2003թ.
4.    Բայադյան Ա. □Ձեռնարկությունների ֆինանսական դրության գնահատումը□, Երևան 2002թ.
5.    Безпуких П., Под. ред. ,, Бухгалтерсий учет,,  Москва, 1996г.
6.    Рэй Вандер Вил, Виталий Палий ,,Управленческий учет,, Москва, Инфра-М, 1997г.
7.    Գրիգորյան Լ.Հ. □Տնտեսական գործունեության վերլուծությունը արտադրական կազմակերպություններում□ ուսումնական ձեռնարկ, Երևան □Տնտեսագետ□ 2002թ.
8.    Лебедев В.Г., Драздова Т.Г., Кустарев В.П., Асаул А.Л., Осорьева И.В., ,,Управление затратами на предприятии,, учебник, Санкт Петербург ,,Бизнес пресса,, 2000г.  
9.    Ришар Ж., ,, Аудит  и анализ  хозяйственной деятельности предприятия,, Перевод с франц., М.ЮНИТИ, 1997г.
10.    Савицкая Г.В. ,, Анализ хозяйственной деятельности предприятия,, Минск, ,,Новое знание,,  2001г.  
11.    Սարգսյան Ա.Զ., Առաքելյան Կ.Ա., □Տնտեսական գործունեության վերլուծություն□ ուսումնական ձեռնարկ, Երևան □Տնտեսագետ□ 2005թ.
12.    Սարգսյան Ա.Զ., Համբարձումյան Ռ.Պ., Մարջանյան Ա.Մ., Օգանեզովա Ն.Ս. և ուրիշներ□Հաշվապահական հաշվառում□ Երևան □Տնտեսագետ□ 2004թ.
13.    Սարգսյան Ա.Զ., Համբարձումյան Ռ.Պ., Առաքելյան Կ.Ա., Հակոբյան Ա., Կոսս Ժ., Լաքրամպ Ս. □Կառավարչական հաշվառում□, Երևան □Տնտեսագետ□ 2000թ.
14.    Спицнадель В.Н., ,, Основы системного анализа,, учебное пособие, Санкт Петербург,  ,,Бизнес пресса,, 2000г.
15.    Фредман П., Хорин А., ,, Контроль затрат и финансовых результатов,, М.ЮНИТИ, 1998г.
16.    Чечевицина Л.Н., Чуев И.Н. ,, Анализ финансово-хозяйственной деятельности,, Москва, Дашков и Ко., 2003г.
17.    Шеремет А.Д., Кондраков Н.П. Шапигузов С.М. ,, Управленческий учет,, Москва, ИД.  ФБК Пресс, 1999г.
18.    Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С.,  ,, Методика финансового анализа,, М.ИНФРА-М, 2001г.
19.    Шеремет А.Д., Шуйц В.П., ,, Аудит,, М. ИНФРА, 1995г.
20.    ՀՀ Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներ, Երևան 2001թ.
21.    ՀՀ օրենքը հաշվապահական հաշվառման մասին, Երևան 2002թ.
22.    Հրահանգ կազմակերպությունների տարեկան(ամբողջ փաթեթով միջանկյալ) ֆինանսական հաշվետվությունների ձևերի լրացման 2002թ.
 -----------------------------------------------------------------------------60
Հավելվածներ --------------------------------------------------------------------------------------------------------61


Հոդվածների Խումբ: 1.Տնտեսագիտություն | Դիտումներ: 2535 | Ավելացրել է: admin
Աշխատանքը անդամավճարով է:
Եթե հետաքրքրեց աշխատանքը,  ապա այն կարող եք ձեռք բերել, ուղարկեք հաղորդագրություն մեզ:

Ուշադրություն »

հաղորդագրություն գրելու ժամանակ պարտադիր լրացրեք սյունակները:

Անուն:      Պարտադիր է

Հեռախոս:         Պարտադիր է

Email:                   Ցանկալի է
Հաղորդագրության պատասխանը կստանաք ձեր Email հասցեին:
Ավելացնել Մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ ]
ՄՈՒՏՔ
Լոգին:
Գաղտնագիր:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
«  Դեկտեմբեր 2011  »
Երկ.Երք.Չրք.Հնգ.ՈւրբՇբթ.Կիր.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Որոնում
ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ

Օնլայն Մասնակիցներ 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0

Copyright Ուսում.org © 2019