ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ | Պատրաստի աշխատանքներ | ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ
 
Հինգշաբթի, 18.07.2019, 15:06
Ողջույն Հյուր | RSS
Գլխավոր Մենյու
Ցանկը ըստ առարկաների
մաթեմատիկա [2]
Կիրառական մաթեմատիկա [1]
ֆիզիկա [4]
կիռարական ֆիզիկա
Մեխանիկա [0]
Քիմիա [6]
Կենսաբանություն [7]
Կենսաքիմիա Կենսաֆիզիկա
Աշխարհագրություն [37]
Օդերևութաբանություն [1]
Բնապահպանություն(էկոլոգիա) [97]
Փիլիսոփայություն [25]
Քաղաքագիտություն [42]
Սոցոլոգիա [24]
Հոգեբանություն [120]
Պատմություն [189]
Արվեստ, մշակույթ [30]
Իրավագիտություն, իրավունք [342]
Միջազգային հարաբերություններ [34]
Լրագրություն [15]
Բանասիրություն [10]
Կրոն [15]
Հայոց լեզու և գրականություն [72]
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա [3]
Էներգետիկա [3]
Էլեկտրատեխնիկա [1]
Տրանսպորտ [4]
Ռադիոտեխնիկա և կապ [7]
Կիբեռնետիկա [4]
համակարգիչ, ինտերնետ , ինֆորմ. [37]
Ընդերքաբանություն և մետալուրգիա [3]
Նյութագիտություն [0]
Արդյունաբերություն [2]
Ճարտարապետություն [1]
Շինարարական տեխնոլոգիա [3]
Քաղաքացիական շինարարություն [0]
Հիդրոշինարարություն [0]
Տրանսպորտային շինարարություն [1]
Տեսական տնտեսագիտություն [22]
1.Տնտեսագիտություն [169]
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
2.Տնտեսագիտություն [3]
ստանդարտացում և սերտեֆիկացում
3.Տնտեսագիտություն [24]
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
4.Տնտեսագիտություն [60]
Բանկեր և Բանկային գործ: Ֆինանսներ,վարկ,հարկեր
5.Տնտեսագիտություն [12]
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
6.Տնտեսագիտություն [8]
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
7.Տնտեսագիտություն [23]
Ազգային տնտեսագիտություն
8.Տնտեսագիտություն [29]
Կառավարում: հանրային կառավարում: Մենեջմենտ
9.Տնտեսագիտություն [11]
Առևտուր(կոմերցիա)
10.Տնտեսագիտություն [44]
Շուկայաբանություն(Մարքեթինգ)
11.Տնտեսագիտություն [21]
Ապրանքագիտություն
12.Տնտեսագիտություն [12]
Վիճակագրություն
13Տնտեսագիտություն [3]
Ապահովագրական գործ
14.Տնտեսագիտություն [16]
Առժեթղթերի շուկայի վերլուծություն կառավարում
15.Տնտեսագիտություն [19]
Բիզնես պլան: Բիզնեսի կառավարում
Մանկավարժություն [156]
Երաժշտություն [4]
Գծագրություն [0]
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ [10]
Գյուղատնտեսություն [10]
Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքեր [0]
Բույսերի պաշպանություն [11]
Անասնաբուծություն [1]
Անասնաբուժություն [0]
Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա [0]
Կենսագործունեություն անվտանգություն [5]
Ապահովագրություն [13]
Ապահովագրություն
Արտակարգ իրավիճակներ [10]
Արտակարգ իրավիճակներ
Ձեռնարկատիրություններ [4]
Ձեռնարկատիրություններ
Ատամնաբուժություն [2]
Ատամնաբուժություն
Տրամաբանություն [1]
Մեքենաշինական [2]
Աստղագիտություն [1]
Անգլերեն լեզու [8]
Բժշկական [3]
Դպրոցական շարադրություններ [1]
Դպրոցական շարադրություններ
Փոքր Չաթ
Հարցում
Գնահատեք կայքը
Պատասխաների քանակ: 13666


Page Rank

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ » 2012 » Հունվար » 22 » Կազմակերպության դրամական հոսքերի կառավարումը: Դիպլոմային աշխատանք: 49 էջ:
Կազմակերպության դրամական հոսքերի կառավարումը: Դիպլոմային աշխատանք: 49 էջ:
17:16
Կազմակերպության դրամական հոսքերի կառավարումը
Ներածություն
Գլուխ 1. Կազմակերպության դրամական հոսքերի տնտեսական բովանդակությունը.
1.1.    Դրամական հոսքերի դերը, էությունը և նշանակությունը.
1.2.    Դրամանական հոսքերի վերլուծության խնդիրները, մեթոդները.
Գլուխ 2. Դրամական հոսքերի վերլուծությունը ըստ կազմի և կառուցվածքի.
2.1. Գործառնական գործունեության դրամական հոսքերի վերլուծությունը
2.2. Ներդրումային գործունեության դրամական հոսքերի վերլուծությունը
2.3. Ֆինանսական գործունեության դրամական հոսքերի վերլուծությունը
Գլուխ 3. Դրամական միջոցների օգտագործման արդյունավետության վերլուծությունը.
3.1. Դրամական միջոցների օգտագործման արդյունավետությունը բնութագրող ցուցանիշների վերլուծությունը.
3.2. Դրամական հոսքերի կանխատեսման մոտեցումը.
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

1.    Ա. Անդրեասյան, Տնտեսական գործունեության վերլուծություն□, Եր., 2003 թ.       
2.    Գրիգորյան Լ.Հ. Տնտեսական գործունեության վերլուծությունը արտադրական կազմակերպություններում, Երևան, Տնտեսագետ, 2002թ.
3.    Առաքելյան Կ. Ա. Տնտեսական գործունեության վերլուծության խնդիրների ժողովածու: Երևան, Զանգակ - 97, 2004թ.
4.    □Հաշվապահական հաշվառման մասին□ Հայաստանի Հան¬րապետության օրենքը: Երևան, 2002թ.
5.    Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառ¬ման ստանդարտներ: Երևան, Հայ Էդիթ, 2000թ.
6.    Гутова А.В. Управление денежными потоками: теоретические аспекты // Финансовый менеджмент.- 2004. № 4.
7.    Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. - СПб.: Питер, 2007.
8.    Ефимова О.В. Финансовый анализ.— М.: Бухгалтерский учет, 2002.
9.    Зимин Н.Е. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Учебник.- М: Колос С, 2005. С.234-245.
10.    Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. -М: Финансы и статистика, 2006.
11.    Каньковская А.Р., Тарушкин А.Б. Экономический анализ: Учебно-методическое пособие. – СПб «издательский дом Герда, 2003. – 640с.
12.    Лаврентьева И. Финансовые потоки: кто кого кредитует в России? / Финансовый контроль. 2003. №11. С. 74 - 78.
13.    Ճուղուրյան  Ա.Գ. Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպություններում ուս. ձեռնարկ,  մասն. խմբագիր՝  պրոֆ. Ա.  Սարգսյան,   Եր:,  2005. - 832  էջ.
14.    □Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն եւ վարկ□, Դասագիրք, Լ. Բադանյան, Երեւան, Զանգակ-97, 2007, էջ 347.
15.    Зудилин А. П. Учись читать бухгалтерскую отчетность партнера и конкурента. М., РУДН. 1993г.
16.    Карлин Т. П., Мимкин А. Р. Анализ финансовых отчетов на основе GAAP. Пер. с англ. М., ИНФРА-М. 1998г.
17.    Ковалев В. В. Финансовый анализ. М., БУ. 1999г.
18.    Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент. М., ФиС. 1999г.
19.    Быкодаров В. А., Алексеев П. Д. Финансово-эконо¬ми¬ческое состояние предприятия. М., Приор. 2000г.
20.    Ван Хорн Дж. Основы управления финансами. Пер. с англ. М., ФиС. 1996г.
21.    Вакуленко Т. Г., Фомина Л. Ф. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия решений. М., Герда. 1999г.
22.    Մամիկոնյան Մ. □ՀՀ գյուղատնտեսական արտադրության զարգացման հիմնախնդիրները□, Երևան 1997.
23.    Գրիգորյան Գ.Ա., Գրիգորյան Կ.Կ. □Արտադրական ֆոնդերը, ինվեստիցիաները և կապիտալ ներդրումները գյուղատնտեսության մեջ□, Երևան 2000,
24.    □Թամարա□ ՍՊԸ-ի բիզնես-ծրագիր
25.    Մարգարյան Լ, Սիմոնյան □Աշխատանքի կազմակերպումը, նորմավորումը, վարձատրությունը ագրոպարենային համակարգի ձեռնարկություններում□, Երևան 2005
26.    Донсков С.В. и Н.Я. Ибрагимов "Экономика пищевой промышленности” , М:1981
27.    Коваленко Н.Я. "Экономика сельского хозяйства с основами аграрных рынков”, М:1998
28.    Экономика сельского хозяйства пօд ред. Академика Васхинил В.А. Добрынина. М:1990, С238
29.    Экономка пщевой промышленности под ред. О.В. Вассиленко и С.В. Донсковой, М:1989
30.    Петренко И.Я., Чухинов П.И. "Экономика сельскохозяйстенного производства” Алма-Ата 1999

Հոդվածների Խումբ: 1.Տնտեսագիտություն | Դիտումներ: 3675 | Ավելացրել է: admin
Աշխատանքը անդամավճարով է:
Եթե հետաքրքրեց աշխատանքը,  ապա այն կարող եք ձեռք բերել, ուղարկեք հաղորդագրություն մեզ:

Ուշադրություն »

հաղորդագրություն գրելու ժամանակ պարտադիր լրացրեք սյունակները:

Անուն:      Պարտադիր է

Հեռախոս:         Պարտադիր է

Email:                   Ցանկալի է
Հաղորդագրության պատասխանը կստանաք ձեր Email հասցեին:
Ավելացնել Մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ ]
ՄՈՒՏՔ
Լոգին:
Գաղտնագիր:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
«  Հունվար 2012  »
Երկ.Երք.Չրք.Հնգ.ՈւրբՇբթ.Կիր.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Որոնում
ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ

Օնլայն Մասնակիցներ 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0

Copyright Ուսում.org © 2019