ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ | Պատրաստի աշխատանքներ | ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ
 
Կիրակի, 21.07.2024, 00:16
Ողջույն Հյուր | RSS
Գլխավոր Մենյու
Ցանկը ըստ առարկաների
մաթեմատիկա [2]
Կիրառական մաթեմատիկա [1]
ֆիզիկա [4]
կիռարական ֆիզիկա
Մեխանիկա [0]
Քիմիա [6]
Կենսաբանություն [8]
Կենսաքիմիա Կենսաֆիզիկա
Աշխարհագրություն [37]
Օդերևութաբանություն [1]
Բնապահպանություն(էկոլոգիա) [97]
Փիլիսոփայություն [25]
Քաղաքագիտություն [42]
Սոցոլոգիա [24]
Հոգեբանություն [120]
Պատմություն [189]
Արվեստ, մշակույթ [30]
Իրավագիտություն, իրավունք [343]
Միջազգային հարաբերություններ [34]
Լրագրություն [15]
Բանասիրություն [10]
Կրոն [15]
Հայոց լեզու և գրականություն [72]
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա [3]
Էներգետիկա [3]
Էլեկտրատեխնիկա [1]
Տրանսպորտ [4]
Ռադիոտեխնիկա և կապ [7]
Կիբեռնետիկա [4]
համակարգիչ, ինտերնետ , ինֆորմ. [37]
Ընդերքաբանություն և մետալուրգիա [3]
Նյութագիտություն [0]
Արդյունաբերություն [2]
Ճարտարապետություն [1]
Շինարարական տեխնոլոգիա [3]
Քաղաքացիական շինարարություն [0]
Հիդրոշինարարություն [0]
Տրանսպորտային շինարարություն [1]
Տեսական տնտեսագիտություն [22]
1.Տնտեսագիտություն [169]
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
2.Տնտեսագիտություն [3]
ստանդարտացում և սերտեֆիկացում
3.Տնտեսագիտություն [24]
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
4.Տնտեսագիտություն [60]
Բանկեր և Բանկային գործ: Ֆինանսներ,վարկ,հարկեր
5.Տնտեսագիտություն [12]
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
6.Տնտեսագիտություն [8]
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
7.Տնտեսագիտություն [23]
Ազգային տնտեսագիտություն
8.Տնտեսագիտություն [29]
Կառավարում: հանրային կառավարում: Մենեջմենտ
9.Տնտեսագիտություն [11]
Առևտուր(կոմերցիա)
10.Տնտեսագիտություն [44]
Շուկայաբանություն(Մարքեթինգ)
11.Տնտեսագիտություն [21]
Ապրանքագիտություն
12.Տնտեսագիտություն [12]
Վիճակագրություն
13Տնտեսագիտություն [3]
Ապահովագրական գործ
14.Տնտեսագիտություն [16]
Առժեթղթերի շուկայի վերլուծություն կառավարում
15.Տնտեսագիտություն [19]
Բիզնես պլան: Բիզնեսի կառավարում
Մանկավարժություն [157]
Երաժշտություն [4]
Գծագրություն [0]
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ [10]
Գյուղատնտեսություն [10]
Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքեր [0]
Բույսերի պաշպանություն [11]
Անասնաբուծություն [1]
Անասնաբուժություն [0]
Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա [0]
Կենսագործունեություն անվտանգություն [5]
Ապահովագրություն [13]
Ապահովագրություն
Արտակարգ իրավիճակներ [10]
Արտակարգ իրավիճակներ
Ձեռնարկատիրություններ [4]
Ձեռնարկատիրություններ
Ատամնաբուժություն [2]
Ատամնաբուժություն
Տրամաբանություն [1]
Մեքենաշինական [2]
Աստղագիտություն [1]
Անգլերեն լեզու [8]
Բժշկական [3]
Դպրոցական շարադրություններ [1]
Դպրոցական շարադրություններ
Փոքր Չաթ
Հարցում
Գնահատեք կայքը
Պատասխաների քանակ: 15808


Page Rank

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ » 2012 » Ապրիլ » 11 » Հարկաբյուջետային քաղաքականության տեսական հիմնախնդիրները: Դիպլոմային աշխատանք: 62 էջ:
Հարկաբյուջետային քաղաքականության տեսական հիմնախնդիրները: Դիպլոմային աշխատանք: 62 էջ:
21:20
Բովանդակություն

Ներածություն……………………………………………………………………………4
    
Գլուխ 1. Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը և տնտեսագիտության տեսության դպրոցների մոտեցումները:

  1.1. Հարկաբյուջետային քաղաքականության տնտեսագիտական էությունը:…….6

  1.1.1. Դիսկրեցիոն հարկաբյուջետային քաղաքականությունը:…………………….. 7

 1.1.2. Ավտոմատ կամ ոչ դիսկրեցիոն հարկաբյուջետայինքաղաքականությունը:...13

 1.1.3. Զսպող և ընդլայնող հարկաբյուջետային       քաղաքականությունը:………….15

 1.1.4. Հարկաբյուջետային քաղաքականության գործիքները:………………………   17

 1.1.4.1. Հարկերի էությունը:…………………………………………………………………17

 1.1.4.2.  Մուլտիպլիկատորի էֆֆեկտը:…………………………………………………  19

 1.1.5.   Հարկաբյուջետային քաղաքականության ազդեցությունը պետական               
              բյուջեի վրա:……………………………………………………………………..     20

 1.2.    Հարկաբյուջետային քաղաքականության տնտեսագիտական    
           տեսությունների քննական վերլուծությունը:…………………………………    24


 1.2.1. Դասականների տեսակետը:…………………………………………………….    26


 1.2.2.  Քեյնսյան □հեղաշրջումը□ և հարկաբյուջետային   քաղաքականությունը:…. 28


 1.2.3. Մոնետարիստական մոտեցման առանձնահատկությունները
            հարկաբյուջետային քաղաքականության վերաբերյալ:………………………  32

 1.2.4. Առաջարկի տեսության կողմից առաջ քաշված հարկաբյուջետային
            քաղաքականության այլընտրանքայինտարբերակը:………………………….  34

 1.2.5. Ժամանակակից տեսությունների մոտեցումները հարկաբյուջետային  
           քաղաքականության վերաբերյալ:………………………………………………     38

Գլուխ 2. Հարկաբյուջետային քաղաքականության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
                       
 2.1. ՀՀ բյուջետային համակարգը, բյուջեի եկամուտները և ծախսերը:……………   41

 2.2. ՀՀ հարկային քաղաքականության առանձնահատկությունները:………………50


 2.3. ՀՀ հարկաբյուջետային քաղաքականության կատարելագործման

              հեռանկարային խնդիրները:……………………………………………………..56

Եզրակացություն:…………………………………………………………………………59

 Օգտագործված գրականության ցանկ:…………………………………………..61

1.    Макконнелл К. Р.,Брю С.Л. "Экономикс” Москва 2003
2.    "Курс экономичецкой теории” под ред. М. Н. Чепурина, Киров "АСА” 2003 стр.501-540
3.    Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Д. "Экономика” "Вильямс” 2000, стр. 56, 350, 358, 413, 573, 583
4.    Մարկոսյան Ա. □Շուկայական տնտեսության հիմունքներ□ Երևան 2002, էջ 278-297
5.    □Ֆինանսներ և վարկ□ Լ. Բադանյանի խմբագրությամբ Երևան 2003, էջ 1-32
6.    Финансы, под ред. В. В. Ковалева, Москва 2001, стр.8-12
7.    Финансы. В вопросах и ответах, под ред. В. В. Иванвова, В. В. Ковалева, Москва 2004, стр. 6-15
8.    Mark Blaug, " The methodology of economics, or how economists explain”. p. 216-220
9.    Базылев Н. И., Базылева М. Н.  "Макроэкономика” Минск 2002, стр.125-134
10.    А. А. Тендеев, "Налоги и налогаблажение” учебник для вузов,           Москва 2000, стр. 4-29
11.    Keynes J. M. "The General Theory  of Employment, Interest and Money” London 1994, p. 3-8
12.    Вопросы экономики 5-1997, стр.102-113
13.    Вопросы экономики 7-2002, стр. 54-79
14.    Вопросы экономики 11-2006, стр. 26-80
15.    Աղաջանյան Հ. □Պետությունը և շուկան□, Երևան 2004, էջ 56-79
16.    Գ. Ե. Կիրակոսյան □Անցումային տնտեսության վերափոխումները□            Երևան 2002, էջ 54-90
17.    Հայաստան. □Ֆինանսներ և էկոնոմիկա□ օգոստոս 2006 էջ 133-143
18.    □Տնտեսական քաղաքականություն և աղքատություն□ Երևան 2006, էջ 5-30
19.    ՀՀ 2006, 2007 թ.-ների դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր
20.    ՀՀ 2006-2008 թ.-ների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր
21.    ՀՀ 2007-2009 թ.-ների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր
22.    ՀՀ Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիր, Երևան 2003
23.    www. mfe.am
24.    www. tax service.am
25.    www. aeplac.am
26.    www. prsp.am
27.    www. edrc.am

Հոդվածների Խումբ: 4.Տնտեսագիտություն | Դիտումներ: 3054 | Ավելացրել է: admin
Աշխատանքը անդամավճարով է:
Եթե հետաքրքրեց աշխատանքը,  ապա այն կարող եք ձեռք բերել շատ մատչելի գնով պարզապես զանգահարեք
բջջ.     093 75 72 21 

կամ  ուղարկեք հաղորդագրություն մեզ:

Ուշադրություն »

հաղորդագրություն գրելու ժամանակ պարտադիր լրացրեք սյունակները:

Անուն:      Պարտադիր է

Հեռախոս:         Պարտադիր է

Email:                   Ցանկալի է
Հաղորդագրության պատասխանը կստանաք ձեր Email հասցեին:

(Նորույթ)Կիրառական մեխանիկայի, ճարտարագիտական համակարգչային գրաֆիկայի, մաթեմատիկայի ՀՊՃՀ-ի հաշվեգրաֆիկական աշխատանքների կատարում:


Ավելացնել Մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ ]
ՄՈՒՏՔ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
«  Ապրիլ 2012  »
Երկ.Երք.Չրք.Հնգ.ՈւրբՇբթ.Կիր.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Որոնում
ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ

Օնլայն Մասնակիցներ 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0

Copyright Ուսում.org © 2024