ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ | Պատրաստի աշխատանքներ | ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ
 
Երեքշաբթի, 30.11.2021, 00:44
Ողջույն Հյուր | RSS
Գլխավոր Մենյու
Ցանկը ըստ առարկաների
մաթեմատիկա [2]
Կիրառական մաթեմատիկա [1]
ֆիզիկա [4]
կիռարական ֆիզիկա
Մեխանիկա [0]
Քիմիա [6]
Կենսաբանություն [8]
Կենսաքիմիա Կենսաֆիզիկա
Աշխարհագրություն [37]
Օդերևութաբանություն [1]
Բնապահպանություն(էկոլոգիա) [97]
Փիլիսոփայություն [25]
Քաղաքագիտություն [42]
Սոցոլոգիա [24]
Հոգեբանություն [120]
Պատմություն [189]
Արվեստ, մշակույթ [30]
Իրավագիտություն, իրավունք [342]
Միջազգային հարաբերություններ [34]
Լրագրություն [15]
Բանասիրություն [10]
Կրոն [15]
Հայոց լեզու և գրականություն [72]
Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա [3]
Էներգետիկա [3]
Էլեկտրատեխնիկա [1]
Տրանսպորտ [4]
Ռադիոտեխնիկա և կապ [7]
Կիբեռնետիկա [4]
համակարգիչ, ինտերնետ , ինֆորմ. [37]
Ընդերքաբանություն և մետալուրգիա [3]
Նյութագիտություն [0]
Արդյունաբերություն [2]
Ճարտարապետություն [1]
Շինարարական տեխնոլոգիա [3]
Քաղաքացիական շինարարություն [0]
Հիդրոշինարարություն [0]
Տրանսպորտային շինարարություն [1]
Տեսական տնտեսագիտություն [22]
1.Տնտեսագիտություն [169]
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
2.Տնտեսագիտություն [3]
ստանդարտացում և սերտեֆիկացում
3.Տնտեսագիտություն [24]
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
4.Տնտեսագիտություն [60]
Բանկեր և Բանկային գործ: Ֆինանսներ,վարկ,հարկեր
5.Տնտեսագիտություն [12]
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
6.Տնտեսագիտություն [8]
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
7.Տնտեսագիտություն [23]
Ազգային տնտեսագիտություն
8.Տնտեսագիտություն [29]
Կառավարում: հանրային կառավարում: Մենեջմենտ
9.Տնտեսագիտություն [11]
Առևտուր(կոմերցիա)
10.Տնտեսագիտություն [44]
Շուկայաբանություն(Մարքեթինգ)
11.Տնտեսագիտություն [21]
Ապրանքագիտություն
12.Տնտեսագիտություն [12]
Վիճակագրություն
13Տնտեսագիտություն [3]
Ապահովագրական գործ
14.Տնտեսագիտություն [16]
Առժեթղթերի շուկայի վերլուծություն կառավարում
15.Տնտեսագիտություն [19]
Բիզնես պլան: Բիզնեսի կառավարում
Մանկավարժություն [156]
Երաժշտություն [4]
Գծագրություն [0]
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ [10]
Գյուղատնտեսություն [10]
Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքեր [0]
Բույսերի պաշպանություն [11]
Անասնաբուծություն [1]
Անասնաբուժություն [0]
Գյուղատնտեսության էլեկտրաֆիկացիա [0]
Կենսագործունեություն անվտանգություն [5]
Ապահովագրություն [13]
Ապահովագրություն
Արտակարգ իրավիճակներ [10]
Արտակարգ իրավիճակներ
Ձեռնարկատիրություններ [4]
Ձեռնարկատիրություններ
Ատամնաբուժություն [2]
Ատամնաբուժություն
Տրամաբանություն [1]
Մեքենաշինական [2]
Աստղագիտություն [1]
Անգլերեն լեզու [8]
Բժշկական [3]
Դպրոցական շարադրություններ [1]
Դպրոցական շարադրություններ
Փոքր Չաթ
Հարցում
Գնահատեք կայքը
Պատասխաների քանակ: 15770


Page Rank

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ » 2012 » Սեպտեմբեր » 13 » Ազգային հաշիվների համակարգը: Դիպլոմային աշխատանք: 67 էջ:
Ազգային հաշիվների համակարգը: Դիպլոմային աշխատանք: 67 էջ:
00:46
Բովանդակություն

Նախաբան…………………………………………………………….

Գլուխ 1. Եկամուտների եւ ծախսերի շրջապտույտը. մակրոտնտեսական ցուցանիշների դերը ազգային տնտեսությունում

1.1. Եկամուտների եւ ծախսերի շրջապտույտը ազգային տնտեսությունում……………………………………………….
1.2. Մակրոտնտեսական ցուցանիշների դերը ազգային տնտեսությունում……………………………………………….

Գլուխ 2. Համախառն ներքին արդյունքը (ՀՆԱ) որպես արտադրության գնահատման ցուցանիշ

2.1. ՀՆԱ-ի բնութագիրը……………………………………………..
2.2. ՀՆԱ-ի հաշվարկման ծախսային եղանակը…………. …….
2.3. ՀՆԱ-ի հաշվարկումը ըստ  եկամուտների………………….
2.4. ՀՆԱ-ի հաշվարկման ավելացված արժեքի եղանակը……
2.5. Անվանական եւ իրական ՀՆԱ: Պոտենցիալ ՀՆԱ………….
2.6. ՀՆԱ-ի թերությունները…………………………………………


Գլուխ 3. ՀՆԱ-ի դեֆլյատոր եւ սպառողական գների ինդեքս

3.1. ՀՆԱ-ի դեֆլյատորի եւ սպառողական գների ինդեքսի
       բնութագիրը……………………………………………………..
3.2. ՀՆԱ-ի դեֆլյատորի եւ սպառողական գների ինդեքսի
        տարբերությունները եվ դրանց առնչվող մի շարք
        հիմնահարցեր...............................................................
3.3. ՀՆԱ եւ □զուտ տնտեսական բարեկեցություն□……………

Գլուխ 4. Ազգային հաշիվների համակարգը: Փոխկապակցված ցուցանիշները համակարգը

4.1. Զուտ ներքին արդյունքի, ազգային եկամտի, անձնական
       եկամտի եւ տնօրինվող եկամտի բնութագիրը…………….
4.2. Ազգային հաշիվների համակարգի բնութագիրը………….
4.3. Ազգային հաշիվների համակարգում գնահատման   
       սկզբունքները……………………………………………………

Հավելվածներ. ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության մեթոդաբանությունը……………………………..

Եզրակացություն…………………………………………………….

Օգտագործված գրականության ցանկ…………………………..

1.    Ջ. Գոռթնի, Ռ. Ստրոուպ  □Տնտեսագիտություն□,  Եր.1999,  գլ.6, էջ. 158-188
2.    Փ. Սամուելսոն, Ու. Նորդհաուս □Տնտեսագիտություն□,  Եր. 1995, հ.1,գլ. 6
     էջ. 124-143
3.  Գ. Կիրակոսյան,  Մ. Թավադյան, Ս. Գրիգորյան  □Տնտեսագիտական   
     ուսմումնքների  պատմություն□,  Եր. 2004, գլ. 7,10,11,  էջ.  119-191
4.  Հայաստանի  վիճակագրական  տարեգիրք,  Եր. 2005,  էջ. 205-255
5.  Հայաստանի  Հանրապետության  ազգային  վիճակագրական  ծառայության  
     պաշտոնական  կայք  (www.armstat.am)
6.  Ջ. Դ.  Սաքս,   Բ.  Լաբրեյն  □Մակրոտնտեսագիտությունը    գլոբալ
     տնտեսությունում□, Եր. 2002
7.  Գ. Ե. Կիրակոսյան  եւ  ուրիշներ,  □Տնտեսագիտության  տեսության 
     ուսումնական ձեռնարկ□,  Եր. 2000
8.  М. Н. Чепурин  "Курс экономической теории”, Киров: "АСА” 2002г., гл. 16,
     стр. 320-333
9.  К. Макконелл, С. Брю "Экономикс” , М. 1992г. , ч. 1, гл. 9,  стр. 132-153
10. П. Самюельсон, У. Нордхаус "Экономика”,  М. 2000,  ч. 22,  стр. 441-459
11. С. Фишер,  Р. Дорнбуш,  Р. Шмалензи  "Экономика”, "Дело” М. 1993, гл. 24, 
      стр. 434-449
12.  Г. Д. Кулагина "Национальное счетоводство”, М. 1997
13. Е. А. Туманова,  Н. Л. Шагас "Макроэкономика”, М. 2004
14. "Курс экономической теории”, МГИМО,  М. 1993
15. Б. И. Башкатов "Система национальных счетов”, уч. пособие, М. 1998
16. К.  Н.  Попадюк  "Общественный   продукт   и   эффективность   его
     производства  в период развитого социализма”  "Маяк”, М. 1992
17. "Перспективы перехода на систему национальных счетов в странах СНГ”
      Вопросы экономики  N.5, М. 1993


Հոդվածների Խումբ: 7.Տնտեսագիտություն | Դիտումներ: 1596 | Ավելացրել է: admin
Աշխատանքը անդամավճարով է:
Եթե հետաքրքրեց աշխատանքը,  ապա այն կարող եք ձեռք բերել շատ մատչելի գնով պարզապես զանգահարեք
բջջ.     093 75 72 21 

կամ  ուղարկեք հաղորդագրություն մեզ:

Ուշադրություն »

հաղորդագրություն գրելու ժամանակ պարտադիր լրացրեք սյունակները:

Անուն:      Պարտադիր է

Հեռախոս:         Պարտադիր է

Email:                   Ցանկալի է
Հաղորդագրության պատասխանը կստանաք ձեր Email հասցեին:

(Նորույթ)Կիրառական մեխանիկայի, ճարտարագիտական համակարգչային գրաֆիկայի, մաթեմատիկայի ՀՊՃՀ-ի հաշվեգրաֆիկական աշխատանքների կատարում:


Ավելացնել Մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված մասնակիցները
[ ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ՄՈՒՏՔ ]
ՄՈՒՏՔ
Լոգին:
Գաղտնագիր:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
«  Սեպտեմբեր 2012  »
Երկ.Երք.Չրք.Հնգ.ՈւրբՇբթ.Կիր.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Որոնում
ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ

Օնլայն Մասնակիցներ 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0

Copyright Ուսում.org © 2021