Սիրո Գիրք

Ուրբաթ, 19.04.2024, 17:50
| RSS
ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ!!! ՀԱՄԵՑԵՔ!!!
2captchaSOCPUBLIC.COM - заработок в интернете!
Գլխավոր Մենյու
Օնլայն TV
Օնլայն ծառայություններ
Գ Ո Վ Ա Զ Դ
2captcha
Հարցում
Գնահատեք կայքը
Պատասխաների քանակ: 15807


Page Rank

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources

Մեխանիկա. Մաս 1

Մեխանիկական շարժում: Համընթաց շարժում
Մարմինների դիրքը տարածության մեջ
Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում
Մեխանիկական շարժման հարաբերականությունը
Ուղղագիծ ոչ հավասարաչափ շարժում
Արագացում, հավասարաչափ արագացող շարժում
Մարմինների ազատ անկումը
Հորիզոնի նկատմամբ անկյան տակ նետած մարմնի շարժումը
Կորագիծ շարժում
Հավասարաչափ շարժում շրջանագծով

Մեխանիկա. Մաս 2

Նյուտոնի առաջին օրենքը
Հաշվարկի իներցիալ համակարգեր
Մարմինների փոխազդեցությունը: Մարմինների իներտությունը
Նյուտոնի երկրորդ օրենքը
Նյուտոնի երրորդ օրենքը
ՈւԺ: Ուժերը մեխանիկայում
Առաձգականության ուժեր
Հուկի օրենքը: Յունգի մոդուլը
Շփման ուժերը
Տիեզերական ձգողականության օրենքը: Գրավիտացիոն հաստատուն
Երկրի արհեստական արբանյակները
Մարմնի կշիռը: Անկշռելիություն: Գերբեռնում

Մեխանիկա. Մաս 3

Իմպուլս: Իմպուլսի պահպանման օրենքը
Մեխանիկական աշխատանք
Կինետիկ Ә պոտենցիալ էներգիա
Մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքը
Ուժերի վերադրումը: Մոմենտների կանոնը
Ծանրության կենտրոն: Կայունություն

Հեղուկներ Ә գազեր

Ճնշում: Պասկալի օրենքը:
Հիդրավլիկ մամլիչ
Մթնոլորտաին ճնշում
Արքիմեդի ուժը

Մոլեկուլային ֆիզիկա Ә ջերմադինամիկա

Մոլեկուլային ֆիզիկա: Ներածություն
Մոլեկուլային կինետիկ տեսության հիմնական դրույթները
Հեղուկների Ә գազերի փոխադարձ փոխակերպումները
Գազերի մոլեկուլային կինետիկ տեսության հիմնական բանաձӘը
Մոլեկուլի չափերի որոշումը
Ջերմաստիճան: Մոլեկուլների շարժման ջերմային էներգիան
Իդեալական գազի վիճակի հավասարումը
Ներքին էներգիա
Աշխատանքը ջերմադինամիկայում (թերմոդինամիկայում)
Ջերմաքանակ: Տեսակարար ջերմունակություն
Թերմոդինամիկայի առաջին օրենքը
Իզոպրոցեսները գազերում
Օգտակար գործողության գործակից: Կառնոյի սկզբունքը
Հեղուկների մակերӘութային լարվածությունը
Հեղուկների Ә գազերի փոխադարձ փոխակերպումները
Եռում
Օդի հարաբերական խոնավությունը

Էլեկտրաստատիկա

Էլեկտրականություն
Էլեկտրաստատիկայի հիմնական օրենքը: Կուլոնի օրենքը
Էլեկտրական դաշտ: Էլեկտրական դաշտի լարվածություն
Էլեկտրաստատիկ դաշտի պոտենցիալը: Պոտենցիալների տարբերությունը
Էլեկտրաունակություն
Հաղորդիչներ Ә դիէլեկտրիկներ
Կոնդենսատորների զուգահեռ Ә հաջորդական միացում
Հաղորդիչներն ու դիէլեկտրիկները էլեկտրաստատիկ դաշտում
Գնդի Ә հարթության էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը

Հաստատուն հոսանք

Էլեկտրական հոսանք: Հոսանքի ուժ
Շղթայում հոսանքի ուժի Ә պոտենցիալների տարբերության չափումը
Օհմի օրենքը տեղամասի համար: Դիմադրություն
Հաղորդիչների հաջորդական Ә զուգահեռ միացումները
Էլեկտրական հոսանքի աշխատանքը Ә հզորությունը
Էլեկտրաշարժիչ ուժ
Օհմի օրենքը լրիվ շղթայի համար
Էլեկտրական հոսանքր մետաղներում: Էլեկտրոնային հաղորդականություն
Էլեկտրական հոսանքը հեղուկներում: Էլեկտրոլիզի օրենքը
Էլեկտրական հոսանքը գազերում
Էլեկտրական հոսանքը վակուումում
Էլեկտրոնաճառագայթային խողովակ
Էլեկտրական հոսանքը կիսահաղորդիչներում
Կիսահաղորդիչների սեփական Ә խառնուրդային հաղորդականություն
P-N անցումը Ә նրա հատկությունները
Կիսահաղորդչային դիոդ

Մագնիսական դաշտ, էլեկտրամագնիսական մակածում

Հոսանքների փոխազդեցությունը: Մագնիսական դաշտ
Մագնիսական հոսք
Ամպերի օրենքը
Մագնիսական դաշտի ազդեցությունը շարժվող լիցքի վրա
Էլեկտրամագնիսական ինդուկցիա
Ինքնինդուկցիայի երӘույթը: Ինդուկտիվություն
Ինդուկցիայի ԷլՇՈւ-ն շարժվող հաղորդիչներում
Նյութերի մագնիսական հատկությունները
Էլեկտրական էներգիայի գեներացիան
Տրանսֆորմատորներ: Էլեկտրաեներգիայի հաղորդումը

Մագնիսական Ә էլեկտրամագնիսական տատանումներ Ә ալիքներ

Ազատ էլեկտրամագնիսական տատանումներ
Հարկադրական տատանումները էլեկտրական շղթաներում
Էլեկտրամագնիսական դաշտ: Բաց տատանողական կոնտուր
Էլեկտրամագնիսական ալիքների սանդղակը

Օպտիկա, քվանտային ֆիզիկա

Լույսի ուղղագիծ տարածման օրենքը
Լրիվ ներքին անդրադարձում
Բարակ ոսպնյակներ
Ոսպնյակի միջոցով ստացվող կետի պատկերի կառուցումը
Օպտիկական սարքեր:
Լույսի ալիքային հատկություները: Լույսի բӘեռացումը
Լույսի արագությունը համասեռ միջավայրում: Լույսի դիսպերսիան
Լույսի ինտերֆերենցը
Լույսի դիֆրակցիան
Լույսի կորպուսկուլյար հատկությունները: Պլանկի հաստատունը
Լույսի ճնշումը
Էյնշտեյնի պոստուլատները, էներգիայի Ә զանգվածի կապը

Ատոմային ֆիզիկա

Ալֆա մասնիկների ցրման Ռեզերֆորդի փորձը
Բորի քվանտային պոստուլատները
Սպեկտրային վերլուծություն, անընդհատ Ә գծային սպեկտրներ
Լիցքավորված մասնիկների գրանցման փորձնական մեթոդները
Ատոմային միջուկի կառուցվածքը: Իզոտոպներ
Ատոմային միջուկների կապի էներգիան
Միջուկային ռեակցիաներ
Ռադիոակտիվություն
Շղթայական միջուկային ռեակցիաներ

Տատանումներ Ә ալիքներ

Մեխանիկական տատանումներ
Ներդաշնակ տատանումներ
Մեխանիկական տատանումների պարբերությունը Ә հաճախականությունը
Էներգիայի փոխակերպումը ներդաշնակ տատանումների ժամանակ
Հարկադրական տատանումներ: Ռեզոնանս
Երկայնական Ә լայնական ալիքներ: Ձայնային ալիքներ
Ալիքների ինտերֆերենցը

Խնդիրներ

Մեխանիկայի խնդիրներ

Շարժում

Խնդիր 20
Խնդիր 30
Խնդիր 43
Խնդիր 65
Խնդիր 69
Խնդիր 70
Խնդիր 71
Խնդիր 72
Խնդիր 75
Խնդիր 76
Խնդիր 77
Խնդիր 85

Դինամիկա. Մաս 1

Խնդիր 89
Խնդիր 90
Խնդիր 91
Խնդիր 94
Խնդիր 95
Խնդիր 98
Խնդիր 100
Խնդիր 101
Խնդիր 102
Խնդիր 112
Խնդիր 113
Խնդիր 117
Խնդիր 118

Դինամիկա. Մաս 2

Խնդիր 120
Խնդիր 121
Խնդիր 125
Խնդիր 126
Խնդիր 131
Խնդիր 141
Խնդիր 143
Խնդիր 144
Խնդիր 166

Պահպանման օրենքները. Մաս 1

Խնդիր 199
Խնդիր 201
Խնդիր 205
Խնդիր 206
Խնդիր 209
Խնդիր 211
Խնդիր 214
Խնդիր 215
Խնդիր 217

Պահպանման օրենքները. Մաս 2

Խնդիր 225
Խնդիր 235
Խնդիր 240

Պտտական շարժում

Խնդիր 255
Խնդիր 262
Խնդիր 270
Խնդիր 275
Խնդիր 281
Խնդիր 290
Խնդիր 300

Հիդրո Ә աէրոմեխանիկայի խնդիրներ

Խնդիր 305
Խնդիր 310
Խնդիր 315
Խնդիր 325
Խնդիր 335
Խնդիր 340

Մոլեկուլյար ֆիզիկայի խնդիրներ

Խնդիր 415
Խնդիր 420
Խնդիր 430
Խնդիր 450
Խնդիր 460
Խնդիր 475
Խնդիր 500
Խնդիր 505
Խնդիր 510
Խնդիր 520

Էլեկտրականության խնդիրներ

Էլեկտրաստատիկա. Մաս 1

Խնդիր 560
Խնդիր 563
Խնդիր 585
Խնդիր 586
Խնդիր 587
Խնդիր 591
Խնդիր 597
Խնդիր 598
Խնդիր 599

Էլեկտրաստատիկա. Մաս 2

Խնդիր 626
Խնդիր 627
Խնդիր 628
Խնդիր 629
Խնդիր 630
Խնդիր 632

Հաստատուն էլեկտրական հոսանք

Խնդիր 687
Խնդիր 689
Խնդիր 693
Խնդիր 705
Խնդիր 711
Խնդիր 713

Հոսանքի աշխատանքը Ә հզորությունը

Խնդիր 809
Խնդիր 813
Խնդիր 894

Օպտիկայի խնդիրները

Խնդիր 967
Խնդիր 968
Խնդիր 969
Խնդիր 971
Խնդիր 972
Խնդիր 1096
Խնդիր 1097
Խնդիր 1099
Խնդիր 1101
Խնդիր 1104
Խնդիր 1108

Տատանումներ Ә ալիքներ

Խնդիր 350
Խնդիր 355
Խնդիր 365
Խնդիր 924
Խնդիր 925
Խնդիր 947
Խնդիր 949
Խնդիր 950

Հղումը` http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=10015

 
  Հարգելի կայքից օգտվողներ
կայքի վերաբերյալ տեղեկություններ, առաջարկներ,  ինչպես նաև այլ  մանրամասնություններ իմանալու համար զանգահարեք հետևյալ համարով կամ ուղարկեք հաղորդագրություն կայքի էլ. փոստին:
 Email admin@usum.org 
կոնտակտային կորդինատներ 
բջջ.  093 75 72 21               
          091 91 91 86 

                                                                                       

http://www.usum.org/
 
ԳՐԱԿԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆ
Պատահական նկար


ՊՈԵԶԻԱ
ԱՖՈՐԻԶՄՆԵՐ
ՍՐՏԻ ԽՈՍՔԵՐ
ՍԻՐԱՅԻՆ SMS-ներ
ՄՈՒՏՔ
Լոգին:
Գաղտնագիր:
Նորություններ


IDRAM ID - 383890052

IDRAM ID` 383890052

ԸՆԿԵՐՆԵՐ
ՀԱՇՎԻՉՆԵՐ

Օնլայն Մասնակիցներ 1
Հյուրեր 1
Օգտվողներ 0


Copyright Ուսում.org © 2008-2024  Արգելվում է  կայքում ներկայացված նյութերը կրկնօրինակել և/կամ այլ կայքերում օգտագործել: